Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 50,00 € a máte dopravu ZADARMO
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky

 

 Obchodné podmienky

 

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje Peter Drobňák, so sídlom Hlinky 286/26, 09101 Stropkov, IČO: 44878826 ,zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Stropkov, číslo živnostenského registra: 770-5308. Kontakt: telefón +421944935725, (ďalej len ako „predávajúci“).

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

Zákazník si môže objednať tovar podľa aktuálnej ponuky internetového obchodu. Na objednanie tovaru slúži výlučne objednávkový formulár umiestnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.  Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný email s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Pokiaľ dôjde k zrušeniu objednávky a kupujúci zaplatil zálohu prevodom na účet, bude mu vrátená do 14 dní odo dňa oznámenia od odstúpení od zmluvy, prevodom na účet, ktorý určí kupujúci.

Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak.

Za tovar môžete zaplatiť buď prevodom na číslo účtu: IBAN: SK10 8330 0000 0025 0232 8216, alebo pri prevzatí tovaru na dobierku. Platbu na účet je potrebné zrealizovať do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pokiaľ do 3 pracovných dní nebudú finančné prostriedky pripísané na účte, objednávka bude stornovaná. Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, v súlade s ust. § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

Kupujúci sa v tomto prípade myslí spotrebiteľ, to je fyzická osoba – nepodnikateľ. Zároveň spotrebiteľom nie je ani zákazník, ktorý nakupuje tovar pre účely svojej práce či povolania. Spotrebiteľom nie je ani firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH).

Z odstúpenia od zmluvy musí byť zrejmá komu je odstúpenie od zmluvy adresované- identifikácia predávajúceho a kupujúceho, objednávky (uveďte číslo a dátum), presný popis tovaru, spôsob akým požadujete finančné vysporiadanie a dátum. Pokiaľ sa jedná o papierovú formu je potrebné doplniť podpis kupujúceho. Vzor odstúpenia od zmluvy nájdete v závere Obchodných podmienok a zároveň je doručované ako príloha automatický generovaného emailu po odoslaní objednávky.

Pri odstúpení od zmluvy tovar odporúčame zabaliť tak, aby sa pri doprave nepoškodil. Zašlite ho spolu so všetkým príslušenstvom- dokumentácia, návod, záručný list, doklad o zaplatení, a pod.

Pri platnom odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu vrátená plná kúpna cena. Ak kupujúci vráti poškodený tovar, predávajúci má právo požadovať kompenzáciu poškodenia buď dohodou alebo súdnou cestou. Náklady na prepravu budú preplatené iba do výšky najlacnejšej dopravy ponúkanej predávajúcim. Poštovné na vrátenie tovaru platí kupujúci. Zasielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté. Peniaze budú kupujúcemu vyplatené do 14 dní odo dňa oznámenia od odstúpení od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

 1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 2. b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 4. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Tovar je doručený prepravcom Slovenská pošta a.s..

Cena dopravy a balného Slovenská pošta a.s., s doručením na území Slovenskej republiky, pri nákupe do sumy 49,99 eur: 4,2 eurá

Cena dopravy a balného Slovenská pošta a.s., zásielka na poštu na území Slovenskej republiky do 3 kg, pri nákupe do 49,99 eur: 3,20 eur

Cena dobierky pri doručení na Slovensko: 1,20 euro

Pri nákupe nad 49,99 eur cenu dopravy hradí predávajúci.

K zakúpenému tovaru zasielame faktúru, elektronickou formou na email, ktorý je uvedený v objednávke, najneskôr do 14 dní od odoslania tovaru.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke http://www.mamfilipa.sk

 

Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Ochrana osobných údajov

 

 • Fyzická osoba- podnikateľ Peter Drobňák, so sídlom Hlinky 286/26, 09101 Stropkov, IČO 44878826, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Stropkov, číslo živnostenského registra: 770-5308, (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  • meno, priezvisko, titul
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
  • fakturačnú adresu
 • Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 • Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Petrom Drobňákom, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia: 
  1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  2. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 1
  3. Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A , 851 01 Bratislava
  4. e-JF, spol, s.r.o. (vedenie účtovníctva), Akad.Pavlova 320/39, 09101 Stropkov

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 • Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@mamfilipa.sk
 • Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

 

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

 

Záručné podmienky

 

Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar alebo tovar s ktorým sa neodborne manipulovalo.

V prípade reklamácie vyplňte reklamačný protokol.

 

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje sa na tovar (ďalej len „Tovar“) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu za základe medzi nimi uzavretej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za chyby / zo záruky (ďalej len „Reklamácie“).

„Predávajúci“ je Peter Drobňák, Hlinky 286/26, 09101 Stropkov , zapísaný na Okresnom úrade Stropkov, číslo živnostenského registra: 770-5308; IČO: 44878826

„Kupujúci“ je spotrebiteľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru. Kupujúci sa v tomto prípade myslí spotrebiteľ, to je fyzická osoba – nepodnikateľ. Zároveň spotrebiteľom nie je ani zákazník, ktorý nakupuje tovar pre účely svojej práce či povolania. Spotrebiteľom nie je ani firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH).

Všetky opravy sú v prípade, že do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie práv zo záruky / zodpovednosti za chyby podľa tohto bodu, bezplatné.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá tiež za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby je záručná doba 24 mesiacov,  Predávajúci však nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci je oprávnený pre chyby Tovaru odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné chyby. Ak však Predávajúci o prípadných kazoch daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar chyby, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Reklamácia sa uplatňuje výlučne v sídle Predávajúceho. Kupujúci doručí na vlastné náklady reklamovaný tovar na adresu: Peter Drobňák, Hlinky 286/26, 09101 Stropkov.

V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla Predávajúceho, Kupujúci koná tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a označí zásielku príslušnými symbolmi. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zasielaný Tovar poistiť, Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

Predávajúci po prijatí reklamácie bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu emailom prijatie reklamácie Tovaru, v ktorom dostatočne označí Kupujúceho, Tovar i chyby Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho emailom a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- odovzdaním opraveného Tovaru,
- výmenou Tovaru,
- vrátením kúpnej ceny Tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

Predávajúci alebo určená osoba po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho písomne na prevzatie (opraveného alebo neopraveného v prípade zamietnutia reklamácie) Tovaru.


Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť kazový Tovar za bezchybný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave Tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má tiež právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mamfilipa.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na spotrebiteľa. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 výlučne fyzická osoba, ktorá tovar nekupuje na podnikateľské účely ani ho nevyužíva vo svojom zamestnaní alebo v rámci svojej profesie. Ak teda zákazník uviedol v objednávke údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), takýto zákazník nie je spotrebiteľom a neplatia pre neho vyššie uvedené práva na reklamáciu. 

Tieto podmienky sú platné a účinné dňom 04.03.2023

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk